Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Kompletní řešení pro výrobu forem ...VISI is easy

Řešení pro výrobu forem zabezpečuje plný cyklus konstrukce a výroby zejména vstřikovacích forem. Díl může dostat konstruktér z konstrukční kanceláře nebo jej může modelovat sám.

Specializované funkce pro formy a postupové nástroje

Základem systému je přesný hybridní, objemový a plošný modelář, pracující s matematickým jádrem Parasolid. Tento modelář je svými funkcemi zaměřen na oblast výroby vstřikovacích forem a právě výroby střižných postupových nástrojů. Poskytuje specializované funkce, které jsou v daném oboru produktivnější a účinnější, nežli jsou všeobecné funkce konstruování. Pomáhá konstruktérovi s přijímáním inteligentních řešení, snižuje možnosti vzniku konstrukčních chyb, vysoce zvyšuje produktivitu výroby.

Více o těchto funkcích…

Import externích dat

VISI umí pracovat přímo se souboru Parasolid, IGES, CATIA V4 a V5, Pro-E, UG, STEP, Solidworks, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA soubory.

Systém umí načítat soubory širokého rozsahu formátů, takže může spolupracovat téměř s každým jiným CAD systémem. Pokud načítá cizí soubory, pečlivě je analyzuje, případně opravuje, automaticky uzavírá škvíry mezi plochami. Pokud nějaká plocha po načtení cizího souboru schází, systém má dostatečné nástroje, jak scházející plochu rekonstruovat. 

Schopnost přeskočit vadné záznamy v průběhu importu umožňuje načítat i značně poškozená data. Systém umí snadno zpracovávat i velmi velké soubory a firmy zpracovávající složité konstrukce s výhodou využívají této schopnosti VISI CAD systému, přitom manipulace s rozsáhlými daty je ve VISI systému jednoduchá.

Více o modulu VISI Modelování...

Analýza a zpracování dat

VISI Analýza poskytuje řadu nástrojů zaměřených na ověřování a přípravu modelové geometrie. Při práci s importovanými modely je potřeba dobře zvážit kvalitu importovaných dat. Nalezení potenciálních problémů v ranné fázi realizace projektu velmi zjednodušuje zadání konstruktéra a šetří spoustu času, který by konstruktér neužitečně spotřeboval při řešení narůstajících problémů vyplývajících z nekvalitních dat.

Součástí analytických nástrojů je příprava dílu pro zaformování do vstřikovací formy. První je dynamické dělení dílu na tvárníkovou a tvárnicovou část a druhou významnou funkcí je analýza tloušťky dílu. Tloušťky stěn výlisků rozhodují o umístění vtoků taveniny do formy, o umístění chladících kanálů atd. Výstupem modeláře je dokonalý model vhodný pro další opracování anebo výkresová dokumentace.

Více o modulu VISI Analýza…

VISI Analysis - funkce a videoukázky
Simulace a analýzy vstřikování plastů

Před vstupem do konstruování formy systém VISI nabízí matematickou analýzu procesu vstřikování taveniny platu do formy. Analýza dává výsledky plnění formy, chlazení formy, upozorňuje na studené spoje, vzduchové kapsy, deformace ať typu zvlnění anebo prohnutí výlisku. Systém analyzuje též plynem a párou podporované plnění, sekvenční plnění, plnění více materiály, zastřikování vložek (kovových), vstřikování termosetů a gumy. Po analýze, ze které vychází umístění vtoků a rozvod taveniny, rozložení chladících kanálů a průtok chladící tekutiny, lze přistoupit ke konstruování vstřikovací formy.

Více o modulu VISI Flow…

Popis funkcí VISI Flow…

Konstrukce vstřikovacích forem

Konstrukce se provádí v 3D prostoru, využívají se databáze normálií, snadno se konstruují desky, čelisti, zámky,vyhazovače, šikmé vyhazovače, chladící systémy, atd. Výstupem konstrukční práce jsou modely desek se všemi technologickými otvory včetně kompletního kusovníku. Výstupem může být i výkresová dokumentace. Vzhledem k tomu, že konstrukce se provádí na parametrickém principu, editování hotové formy je snadné.

Více o modulu VISI Mould…

Součástí konstrukčního systému je též návrh EDM elektrod. Dokonce i nejzkušenější konstruktéři oceňují možnosti, které nabízí VISI systém při návrhu EDM elektrod. Vlastnosti systému, který těží z výhod objemového a plošného konstruování mimořádně usnadňují odvození elektrody z existujícího modelu, přitom elektrodu odpovídající funkční dutině doplní o tělo a držák elektrody.

Více o modulu VISI Electrode…